Trivselregler

Styrelsen har fastställt följande regler och riktlinjer för att främja hänsyn och skapa en trivsam och harmonisk miljö. Dessa riktlinjer är avsedda att uppmuntra till god grannsämja och öka trivseln.

 1. Som bostadsrättsinnehavare skall Ni vara aktsam om och väl vårda både Er bostad och föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även Ert husfolk, gäster och eventuella hyresgäster.
 2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är Ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta enligt anvisningar i Er bopärm. (Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla.)
 3. Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22.00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.
 4. Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.
 5. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den, tex. på uteplatsen, får inte göras utan styrelsens godkännande.
 6. För hushållssopor finns behållare i diskbänksskåp. Hushållssopor lämnas i sopsug. Papperspåsar finns i soprummet. Källsortering lämnas i soprum. För övrig källsortering hänvisas till kommunens återvinningsstationer och för grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentral.
 7. Bostadsrättshavare skall rätta sig dels efter de särskilda föreskrifter som utfärdas av styrelsen angående soprum, cykelrum och andra gemensamma utrymmen och ytor samt dels efter övriga av förvaltare/fastighetsskötare lämnade föreskrifter.
 8. Har Ni husdjur av något slag måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas.
 9. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens medgivande.
 10. Paraboler, antenner och staket mm får ej sättas upp utan styrelsens medgivande. Den enda uppsättning av paraboler/antenner som godtas är den som inte orsakar borrhål och dyligt i fasad och balkong. Staket ska uppföras enligt byggnadens ursprungsstil, och medlemmen ska följa anvisning från styrelsen. Anvisning lämnas ut när medlemmen ansöker om att få uppföra staket.
 11. Inglasning av balkonger får endast ske med styrelsens godkännande.
 12. Uppsättning av markiser får endast ske med styrelsens godkännande.
 13. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten, får inte ske.
 14. Ovanstående föreskrifter skall också iakttagas av bostadsrättshavarens familj och gäster eller de som av bostadsrättshavaren inryms i lägenheten.
 15. Grillning med kol/gas är inte tillåtet på föreningens balkonger. Det är pga brandrisk och röklukt.