Andrahandsuthyrning

Såsom huvudregel krävs styrelsens tillstånd för att få upplåta bostadsrätten i andra hand, men det finns några undantag.

Undantag från kravet på tillstånd

I följande undantagsfall krävs inte styrelsens samtycke:

  1. Om bostadsrätten har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits som medlem i föreningen, eller
  1. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten innehas av en kommun eller ett landsting, eller

I samtliga dessa fall som undantas från samtyckeskravet måste dock bostadsrättshavaren genast underrätta styrelsen om upplåtelsen.

I samtliga övriga fall krävs styrelsens tillstånd för att bostadsrättshavaren skall få hyra ut sin lägenhet.

Förutsättningar för tillstånd till andrahandsupplåtelse

Tillstånd till andrahandsupplåtelse skall lämnas om:

  1. Bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och
  2. Föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Om bostadsättshavaren är en juridisk person (d.v.s. ett företag) krävs det dock endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra tillstånd.

”Beaktansvärda skäl” kan exempelvis föreligga vid provboende som sambo, studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, ålderdom och allvarlig sjukdom.

Föreningen beviljar tillstånd för längst 12 månader åt gången med utgångspunkt i upplåtelsedatumet. Kontraktet mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen bör därför inte vara på längre tid än så.

Ansökan om förlängning av tillståndet skall göras på bostadsrättshavarens begäran hos styrelsen senast 1 månad innan den beviljade hyrestiden går ut.

Observera att andrahandsupplåtelsen inte får påbörjas innan skriftligt tillstånd givits. Föreningens handläggningstid är cirka 4 veckor. Det är därför viktigt att skicka in ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse i god tid innan den tilltänkta uthyrningens startdatum.

Under upplåtelsetiden fortsätter bostadsrättshavaren att ansvara för sina ekonomiska förpliktelser till föreningen (såsom att avgiften betalas i tid) och för att hyresgästen sköter sig. Bostadsrättshavaren kan bli uppsagd om hyresgästen inte följer föreningens stadgar och ordningsregler. Det är därför viktigt att bostadsrättshavaren informerar sin hyresgäst om innehållet i föreningens aktuella stadgar och särskilda regler.

Det är viktigt att bostadsrättshavaren informerar sin hyresgäst om att denne måste flytta ut senast då tillståndet till andrahandsuthyrning går ut och att förlängning inte kan påräknas.

Om tillstånd inte lämnas

Om styrelsen vägrar att ge tillstånd till andrahandsupplåtelsen så har bostadsrättshavaren rätt att vända sig till hyresnämnden för att få frågan prövad där.

Mer information om hyresnämnden och andrahandsupplåtelser finns på http://www.hyresnamnden.se/.

Ansöka om andra hands uthyrning

Om man vill hyra ut i andra hand så ska man fylla i ansökningsblanketten och skicka in den till styrelsen på mailadressen styrelsen@appelgarden.org

Blankett andrahandsansökan